[FMV] [MarkJin / MarkNior] Save me {Nim}

 

“Tình yêu tôi dành cho em giống như tấm gương vậy.
Dù em có đập nó thành hàng trăm ngàn mảnh vỡ.
Thì khi em đến gần mà xem, từng mảnh, từng mảnh cũng đều là em”.

“My love for you is just like a mirror
Even if you break it into thousand pieces
Then you come closer, each of pieces reflects your shadow only”

BGM: Save me – BTS

DO NOT TAKE OUT WITHOUT CREDIT!!

HD: https://goo.gl/GD2SUH